Algemene voorwaarden Seasonalwork.NL

Algemene & Gebruiksvoorwaarden Seasonalwork.NL

Laatste update: 4 juni 2019

Over gebruik van deze website

N.B. U DIENT DEZE PAGINA’S ZORGVULDIG TE LEZEN. ALVORENS U DE WEBSITE VOOR HET EERST GAAT GBRUIKEN OF UW PERSOONLIJKE CONTACTGEGEVENS, EEN C.V. OF VACATURE OP DE WEBSITE PLAATST, DIENT U ONDERSTAANDE VOORWAARDEN NAUWKEURIG TE LEZEN. INDIEN U NIET AKKOORD KUNT GAAN MET ALLE IN DEZE OVEREENKOMST OPGENOMEN VOORWAARDEN DIENT U HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN. DIT GELDT ONVERKORT INDIEN UW REGISTRATIE REEDS EEN FEIT IS. De termen “wij”, “onze” en “ons” op deze website verwijzen naar www.seasonalwork.NL.

ARTIKEL 1 – DIENSTEN

1.1 LTO Arbeidskracht stelt deze website ter beschikking als service aan:

  1. werkgevers, voor de plaatsing van vacatures,
  2. als service aan werkzoekenden voor de plaatsing van c.v.’s en voor het inwinnen van informatie over werk en carrière.

Gebruikers onder a) en b) worden hierna gezamenlijk genoemd: Gebruiker en/of Gebruikers.

1.2 Seasonalwork biedt 3 verschillende selectiemogelijkheden aan;

  • U werft en selecteert zelfstandig kandidaten op seasonalwork.nl.
  • U plaatst een vacature op seasonalwork.nl waarop kandidaten zelf kunnen reageren.

 

  • LTO Arbeidskracht maakt op uw verzoek een selectie van kandidaten (zie artikel 2)

1.3 Middels de online registratie voor een gebruikersaccount bevestigt de Gebruiker dat de Gebruiker: (a) LTO-lid is, of (b) dat Gebruiker een persoon is die op zoek is naar een werkkring en/of carrière-informatie of (c) dat de Gebruiker een Werkgever is die personeel wil werven.

ARTIKEL 2 – WERVING & SELECTIE (Deze dienstverlening is op dit moment niet beschikbaar. Voor meer informatie neem contact op met LTO Arbeidskracht)

2.1 Indien u LTO Arbeidskracht op uw verzoek kandidaten werft en selecteert, zitten hier de volgende verplichtingen aan vast:

  • De werkgever is verantwoordelijk voor de huisvesting van de medewerkers.
  • De medewerker heeft een proeftijd van twee weken. Bij inhuur van een duur tot en met zes weken is er geen proeftijd.
  • Trekt u de wervingsopdracht in op het moment dat de dat een arbeidskracht al onderweg is naar Nederland, dan verplicht u zich tot het vergoeden (aantal kilometers x € 0,15) van de heen- en terugreis naar het privé adres van de arbeidskracht en een eventuele hotelovernachting indien niet meer verwacht kan worden dat de arbeidskracht direct naar huis terugkeert. Daarbovenop brengt LTO Arbeidskracht werving- en selectie kosten in rekening.
  • LTO Arbeidskracht verricht werkzaamheden uit voor de werkgever om passend en goed personeel te plaatsen.

 

2.2 LTO Arbeidskracht behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van LTO Arbeidskracht kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient LTO Arbeidskracht de annulering schriftelijk aan de klant mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

2.3 Aansprakelijkheid. De totale aansprakelijk van LTO Arbeidskracht wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De aansprakelijkheid van LTO Arbeidskracht wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de werkgever LTO Arbeidskracht meteen schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LTO Arbeidskracht ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

LTO Arbeidskracht is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de werkgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke LTO Arbeidskracht, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Een aanspraak vervalt, als LTO Arbeidskracht niet binnen 3 maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

ARTIKEL 3 – REGISTRATIE EN WACHTWOORD

3.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van het gebruikersaccount waarmee toegang wordt verkregen tot het niet-publieke deel van deze website. Gebruiker is aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit ongeautoriseerd gebruik van het gebruikersaccount ten gevolge van het niet (correct) bewaken van de vertrouwelijkheid. Gebruiker zal LTO Arbeidskracht onmiddellijk op de hoogte stellen van eventueel ongeautoriseerd gebruik van het gebruikersaccount.

ARTIKEL 4 – GEBRUIK EN EIGENDOM VAN HET MATERIAAL

4.1 Aan Gebruiker worden geen rechten overgedragen op de diensten of de website, daaronder begrepen informatie, gegevens, applicaties, beelden, video, grafische voorstellingen en ander materiaal (tezamen te noemen: de content) die via de diensten of via de website – al dan niet middels een gelieerde externe content-leverancier – aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld of op een eventuele wijziging, vertaling of uitzending van deze content.

4.2 LTO Arbeidskracht beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en/of toestemmingen voor het gebruik van de op de website beschikbare documenten (hierna te noemen: de documenten).

4.3 Gebruiker erkent dat de website, de diensten, de content en de documenten beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht en/of overige (intellectuele) eigendomsrechten onder Nederlandse en/of internationale wetgeving en dat LTO Arbeidskracht beschikt over de (gebruiks)rechten op de website, diensten, content en documenten, en op eventuele wijzigingen, vertalingen of uitzendingen, en al het andere materiaal dat hiermee samenhangt. Gebruiker zal zich onthouden van iedere schending van de rechten van LTO Arbeidskracht en/of inbreuk op deze rechten.

4.4 Gebruiker erkent dat LTO Arbeidskracht de intellectuele- en andere eigendomsrechten op www.seasonalwork.NL heeft en dat deze niet door Gebruiker kunnen worden gebruikt – op welke wijze ook – behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het LTO Arbeidskracht. Gebruiker zal zich onthouden van iedere schending van de rechten van LTO Arbeidskracht.

4.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om een aanduiding van auteursrecht, merkenrecht of een ander (intellectueel) eigendomsrecht, die geplaatst is op de website, in de content of in de documenten, te wijzigen of te verwijderen. Tevens is het Gebruiker niet toegestaan de content of documenten te wijzigen, reproduceren, verwijderen, verspreiden, uitzenden, publiceren of verzenden. Daarnaast is het Gebruiker niet toegestaan om elementen toe te voegen, deel te nemen aan de overdracht of verkoop van de content en/of de documenten, of deze op andere wijze te exploiteren.

4.6 Niettegenstaande voorgaande bepalingen, wordt Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie verleend om één kopie van de content en/of de op de website beschikbare documenten en/of documenten die via deze website zijn opgevraagd te bekijken en te downloaden en om delen van de content te verveelvoudigen, te printen en te verspreiden (exclusief het design en de structuur van de website en de onderliggende HTML-code), op voorwaarde dat:

(a) Gebruiker de Website, de content of de documenten op geen enkele wijze wijzigt of verandert;

(b) Gebruiker er zorg voor draagt dat bij de reproductie alle in de oorspronkelijke content en documenten opgenomen aanduidingen van auteursrecht, merkrecht en overige (intellectuele) eigendomsrechten behouden blijven ; en

(c) de content en documenten niet worden gereproduceerd, getoond, bewaard of verspreid op een netwerk of ander elektronisch medium.

ARTIKEL 5 – VERKLARINGEN EN GARANTIES DOOR GEBRUIKER

5.1 Gebruiker garandeert dat:

(a) Gebruiker de website, diensten, content of documenten niet zal gebruiken voor doeleinden die krachtens deze overeenkomst niet zijn toegestaan of die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving;

(b) de persoonlijke informatie, die door Gebruiker aan www.seasonalwork.NL is verstrekt gedurende het registratieproces, inzake de identiteit en de contactgegevens alsmede de inhoud van het c.v. accuraat en juist is;

(c) geen materiaal dat door Gebruiker of een andere gebruiker is bijgedragen, zal worden gewijzigd of verwijderd door Gebruiker;

(d) geen machine, routine, instrument, agent of ander middel of mechanisme door Gebruiker zal worden gebruikt welke de juiste werking of een activiteit van de website www.seasonalwork.NL kan verhinderen en dat geen handeling zal worden uitgevoerd welke een onredelijke of onevenredige zware belasting veroorzaakt van de server die de website host;

(e) door Gebruiker geen pogingen zullen worden ondernomen om de software van deze website te ontcijferen, ontleden, demonteren of reverse-engineeren.

ARTIKEL 6 – DOOR GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

6.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de vorm, de inhoud en de juistheid van de door Gebruiker op de website geplaatste informatie en gebruiker draagt verantwoordelijkheid voor de consequenties van de plaatsing van deze informatie. Door het gebruik van de website verklaart Gebruiker dat Gebruiker geen van de volgende handelingen zal verrichten:

(a) het plaatsen van materiaal dat het auteursrecht van LTO Arbeidskracht of een derde schendt;

(b) het plaatsen van materiaal dat handelsgeheimen blootgeeft of een handelsmerk of octrooirecht schendt;

(c) het plaatsen van materiaal dat de privacy of publiciteitsrechten van anderen schendt;

(d) het plaatsen van materiaal dat onzedelijk, lasterlijk, bedreigend, kwellend of grof is jegens een andere Gebruiker of een andere persoon;

(e) het plaatsen van kettingbrieven of piramidespellen;

(f) het zich uitgeven voor een ander persoon;

(g) het plaatsen van materiaal dat virussen bevat, of andere computerprogramma’s die een systeem, gegevens of informatie beschadigen of verstoren of

(h) het op andere wijze gebruiken van de website dan waarvoor deze bedoeld is.

6.2 Gebruiker verleent LTO Arbeidskracht hierbij toestemming om informatie die door Gebruiker aan LTO Arbeidskracht is verstrekt en waarop auteursrecht rust, te plaatsen, weer te geven en anderszins te reproduceren en deze, na toestemming van Gebruiker, op het publieke deel van de website te plaatsen.

6.3 LTO Arbeidskracht verstrekt geen garanties omtrent de waarheidsgetrouwheid, juistheid of betrouwbaarheid van door de Gebruikers geplaatste informatie. Gebruiker vertrouwt geheel op eigen risico op het waarheidsgehalte van door andere Gebruikers geplaatst materiaal. LTO Arbeidskracht levert een passieve dienst voor wat betreft het plaatsen en de online-distributie van geplaatste informatie en heeft geen verplichting om de informatie van tevoren te screenen. LTO Arbeidskracht is niet verantwoordelijk voor het screenen of controleren van door de Gebruikers geplaatste informatie.

6.4 Indien LTO Arbeidskracht door een Gebruiker wordt geïnformeerd over plaatsingen die niet conform deze Voorwaarden zijn, kan LTO Arbeidskracht onderzoek verrichten en vervolgens besluiten de geplaatste informatie te verwijderen dan wel een verzoek te doen tot verwijdering. LTO Arbeidskracht is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de Gebruiker voor nakoming of niet-nakoming van deze clausule.

6.5 LTO Arbeidskracht behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de door de Gebruiker verstrekte informatie te wijzigen of te verwijderen indien deze informatie in strijd is met deze Voorwaarden.

ARTIKEL 7 – UITSLUITINGEN

7.1 Gebruiker gebruikt de website, diensten, content of documenten op eigen risico. LTO Arbeidskracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, geeft geen enkele garantie en accepteert geen voorwaarden van derden, LTO Arbeidskracht doet geen garanties over de technische juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de website, content, diensten, documenten, software, tekst, graphics en links.

7.2 LTO Arbeidskracht garandeert niet dat de website, de diensten of de content zullen blijven functioneren, dat geen onderbreking in functioneren zal plaatsvinden, dat de website, de diensten en de content vrij van fouten zijn, dat de website en de server vrij van computervirussen – of andere vernietigende mechanismen – zijn of dat de website, diensten, content en documenten up-to-date zijn. Indien het gebruik van de website, de diensten of de content voor Gebruiker resulteert in de behoefte aan onderhoud of de vervanging van apparatuur of data, aanvaardt LTO Arbeidskracht enkele geen aansprakelijkheid voor dergelijke kosten.

7.3 LTO Arbeidskracht zal niet verantwoordelijk zijn voor beslissingen die worden genomen door een Gebruiker omtrent zijn/haar dienstbetrekking door middel van de plaatsing of een reactie op geplaatste vacatures op de website.

7.4 LTO Arbeidskracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een onjuist gebruik van gegevens (daaronder begrepen persoonsgegevens) van LTO -leden of studenten door werkgevers. Onder onjuist gebruik wordt mede verstaan het opslaan van gegevens van gebruikers op de eigen computer of harde schijf.

ARTIKEL 8 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 In geen enkel geval aanvaardt LTO Arbeidskracht, haar directieleden, werknemers, agenten of gelieerde ondernemingen, leveranciers of op de website genoemde derden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook (waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte, bijkomende schade, winstderving, of schade voortkomend uit verloren gegane gegevens of bedrijfsstagnatie) veroorzaakt door het gebruik van de website en de diensten of door het onvermogen deze te gebruiken, of door het gebruik van een link naar een andere website, op basis van garanties, contractuele of andere verplichtingen, ongeacht of LTO Arbeidskracht is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

8.2 Niettegenstaande het bepaalde in 7.1, zal de totale aansprakelijkheid van LTO Arbeidskracht jegens de Gebruiker voor alle claims die voortkomen uit het gebruik van de website, content, diensten en documenten in geen geval hoger zijn dan EUR 100,=.

ARTIKEL 9 – VRIJWARING

9.1 Gebruiker vrijwaart hierbij LTO Arbeidskracht  zijn directieleden, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, leveranciers of op de website genoemde derden tegen aanspraken, gedingen, eisen, (waaronder begrepen maar niet beperkt tot redelijke honoraria van juristen en accountants) zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die kunnen voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, het gebruik door Gebruiker van de website, de diensten, de content of de documenten of de schending van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker.

ARTIKEL 10 – BEËINDIGING

10.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is mogelijk indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

10.2 LTO Arbeidskracht behoudt zich het recht voor om, in geval van schending van deze voorwaarden, naar eigen goeddunken, zonder hierover vooraf bericht te sturen, Gebruikers onmiddellijk te schorsen of royeren, hun gebruikersaccount te sluiten en verdere toegang tot de website of diensten te beëindigen. LTO Arbeidskracht kan actie ondernemen met betrekking tot de door gebruikers verstrekte informatie indien LTO Arbeidskracht dit nodig of juist acht in verband met een mogelijke aansprakelijkheid of vanwege staking van door ISP’s of andere leveranciers aan LTO Arbeidskracht verleende diensten.

10.3 Niettegenstaande het bovenvermelde, blijven Artikel 4, 5, 7,8,9,12 en 15 in stand in geval van beëindiging van de Overeenkomst.

ARTIKEL 11 – AKKOORDBEVINDING PRIVACYBELEID

11.1 Gebruiker gaat akkoord met de “privacybepalingen website Seasonalwork.NL” welke ook op deze website te vinden zijn.

ARTIKEL 12 – GELINKTE WEBSITES

12.1 De Website bevat links naar websites van onafhankelijke derden en verwijzingen naar bepaalde producten, diensten of publicaties die niet van LTO Arbeidskracht zijn. Deze verwijzingen en links worden slechts verstrekt als service aan de Gebruiker. LTO Arbeidskracht is noch verantwoordelijk voor de content noch onderschrijft zij deze. LTO Arbeidskracht geeft geen garanties over de juistheid van het materiaal op websites van derden. Indien Gebruiker besluit naar de gelinkte websites van derden te gaan, doet Gebruiker dit op uw eigen risico en is het de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker om alle maatregelen te nemen ter bescherming tegen virussen en andere vernietigende mechanismen.

12.2 Het is Gebruiker toegestaan om hyperlinks naar www.seasonalwork.NL te plaatsen, op voorwaarde dat:

(a) Gebruiker geen advertenties, of mededelingen omtrent het auteursrecht of de visuele presentatie van www.seasonalwork.NL verwijdert of maskeert (via framing of anderszins);

(b) Gebruiker niet (a) impliceert dat LTO Arbeidskracht en/of www.seasonalwork.NL de producten of diensten van Gebruiker onderschrijft of (b) hieromtrent misleidende of onware informatie verstrekt;

(c) Gebruiker LTO Arbeidskracht informeert over dergelijke geplaatste links door een e-mail te sturen aan info@seasonalwork.nl;

(d) LTO Arbeidskracht geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt omtrent de content die op de website, waarop de link is geplaatst, staat of verschijnt; en

(e) Gebruiker het verstrekken van hot-links naar www.seasonalwork.NL staakt indien Gebruiker hiertoe wordt verzocht door LTO Arbeidskracht.

ARTIKEL 13 – WIJZIGINGEN VAN DE WEBSITE EN DEZE VOORWAARDEN

13.1 LTO Arbeidskracht behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving de website www.seasonalwork.NL, de diensten, de content, de documenten en deze voorwaarden op te heffen, te staken, wijzigen of herzien. LTO Arbeidskracht zal proberen om Gebruikers van tevoren te informeren over dergelijke wijzigingen. Gebruikers dienen deze voorwaarden echter regelmatig te beoordelen op eventuele wijzigingen. Het blijven gebruiken van deze website na een wijziging van deze voorwaarden betekent de aanvaarding van die wijziging door Gebruiker.

ARTIKEL 14 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

Een klacht dient persoonlijk, via welk medium dan ook, aan LTO Arbeidskracht gemeld te worden. LTO Arbeidskracht zal binnen 24 uur reageren op de klacht.

Alle geschillen tussen LTO Arbeidskracht en de klant die mochten ontstaan naar aanleiding van getekende overeenkomsten of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te De Bosch.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 15 – JURISDICTIE EN RECHTSKEUZE

15.1 LTO Arbeidskracht opereert de website vanuit haar kantoor in Den Bosch. LTO Arbeidskracht verstrekt geen garanties dat het materiaal op de website ook geschikt is voor gebruik buiten Nederland. Indien u deze website vanuit het buitenland benadert, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wet- en regelgeving in dat land.

15.2 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd.

ARTIKEL 16 – BETALING

16.1 Facturatie geschied uitsluitend op basis van automatische incasso en wordt verzorgd door LTO Arbeidskracht BV.

16.2 Indien de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden door bijvoorbeeld saldotekort, dan verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. LTO Arbeidskracht is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de werkgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.

16.3 Heeft de werkgever bezwaar tegen een incasso van LTO Arbeidskracht dan geeft de werkgever dit binnen 14 dagen na incasso van de factuur te kennen. De werkgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de incasso de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de werkgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de werkgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

16.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

ARTIKEL 17 – SLOTBEPALINGEN

17.1 Indien een van deze bepalingen onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling geacht worden afscheidbaar te zijn van de overige bepalingen en zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

17.2 Gebruikers zijn ermee akkoord dat LTO Arbeidskracht per post, telefonisch of per e-mail contact met hen kan opnemen bij wijze van service of in verband met de marketing van de Site en gerelateerde diensten, marketingonderzoek, facturering, het bijwerken van hun accountgegevens, dan wel het melden van belangrijke wijzigingen in de functionaliteit van de Site, in het onderhavige privacybeleid of in de gebruiksvoorwaarden. Gebruikers kunnen hun toestemming voor het gebruik van hun gegevens voor marketingonderzoek en/of voor de marketing van de Site en gerelateerde diensten intrekken door een e-mail te sturen aan info@seasonalwork.NL.

17.3 De exploitatie, de hosting en het onderhoud van de website wordt verzocht door LTO Ledenvoordeel.